1)

سامانه مديريت كتابخانه ثنا با همكاري پيام مشرق در كتابخانه دانشگاه كاشان به بهره برداري رسيد

سامانه مديريت كتابخانه  ثنا با همكاري پيام مشرق در كتابخانه دانشگاه كاشان كه شامل 231657 نسخه و 94536 تعداد عنوان مدرك مي باشد، به بهره برداري رسيد.
توجه به امكانات خاص نرم افزار مديريت كتابخانه و كتابخانه ديجيتال ثنا كتابخانه 2.0 و سرويسهاي ويژه اين نرم افزار در ارائه هرچه بهتر خدمات به دانشجويان، اساتيد و كارمندان كتابخانه دانشگاه كاشان ، نرم افزار خود را به نرم افزار مديريت كتابخانه و كتابخانه ديجيتال ثنا كتابخانه 2.0 تغيير دادند. كتابخانه هاي دانشگاهي بنياد مطهر، كاشان شناسي و معماري و هنر به نرم افزار ثنا، كتابخانه 2.0 تجهيز شدند.

1401/11/4
فهرست